Regulamin świadczenia usług on-line


§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez dietetyka klinicznego mgr Justynę Paroń (dalej jako „Usługodawca”) na rzecz osób fizycznych za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.zamalocukru.pl (dalej jako „Serwis”).

 1. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy usługi umożliwiające Pacjentom dokonywanie zgłoszenia zakupu pakietu usług Usługodawcy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 2. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
 3. Pacjentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Serwisu (dalej jako „Pacjent’’).
 4. Zawartość Serwisu, w szczególności teksty i znaki graficzne stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.

§ 2. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Serwis stanowi m.in. narzędzie do zarządzania on-line pakietami dietetycznymi świadczonymi drogą elektroniczną.
 2. Aktualna lista pakietów oraz adresów e-mail, przy pomocy których Pacjent może dokonać zgłoszenia zakupu pakietu usług znajduje się na stronie Serwisu.
 3. Konsultacji dietetycznych udziela dietetyk kliniczny mgr Justyna Paroń za pośrednictwem witryny www.zamalocukru.pl, adresu email kontakt@zamalocukru.pl, profilu na FB (facebooku) https://www.facebook.com/zamalocukru, w tym aplikacji Messenger oraz komunikatora Skype prowadzonych przez Usługodawcę.
 4. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 6. W celu właściwego korzystania z Serwisu Pacjent powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (w szczególności FireFox lub Chrome) oraz dostęp do Sieci Internet.
 7. Serwis udostępnia Pacjentowi możliwość:
  • dokonywania zgłoszenia zakupu pakietu usług.
 8. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 9. Pacjent może przeglądać zawartość Serwisu bez dokonania zgłoszenia zakupu pakietu usług.
 10. W celu dokonania rezerwacji pakietu usług Pacjent podaje następujące dane osobowe:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.
  • rodzaj usługi (pakietu),
 11. Przed dokonaniem zgłoszenia zakupu pakietu usług Pacjent zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i dokonać jego akceptacji.
 12. Po dokonaniu zgłoszenia zakupu pakietu usług Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość informującą o przyjęciu rezerwacji do systemu.
 13. Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia zakupu pakietu usług przez Usługodawcę, Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, bądź telefon wiadomość potwierdzającą.
 14. W celu należytego świadczenia usług, w tym zapewnienia kontaktu z Pacjentem, Usługodawca będzie przesyłał na podany przez Pacjenta adres poczty elektronicznej lub numer telefonu krótkie wiadomości o charakterze technicznym dotyczące dokonanych rezerwacji (w szczególności kod potwierdzający rezerwację Wizyty w placówce stacjonarnej lub informację przypominająca o wizycie w placówce stacjonarnej). W celu uniknięcia wątpliwości, komunikaty o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 15. Podczas korzystania z Serwisu Pacjent jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników.
 16. Pacjent może korzystać z Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 3. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o “Prawach Konsumenta” art. 38 pkt 13 o dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 4. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Pacjenta z Serwisu,
 2. Pacjent zobowiązuje się w trakcie leczenia do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Pacjent łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi za pomocą Serwisu na najwyższym poziomie.

§ 5. Reklamacje

 1. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być złożona drogą elektroniczną na adres email: kontakt@zamalocukru.pl.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Pacjenta umożliwiające jego identyfikację, zapewnienie kontaktu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie maksymalnie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Justyna Paroń z siedzibą w Łodzi.
 2. Administrator danych przetwarza dane Pacjentów w tym dane zawarte w dokumentacji medycznej w celu umożliwienia im korzystania z funkcjonalności Serwisu w tym rezerwacji zapewnienia kontaktu z Pacjentami a także rozpatrywania postępowania reklamacyjnego.
 3. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Pacjentów przez czas niezbędny do realizacji usługi a także po jej zakończeniu również przez okres wymagany obecnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Dane w celach opisanych w §7 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z aktów prawnych wskazanych w §7 pkt 4, w tym w szczególności:- prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia przetwarzania;- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;- prawo do przenoszenia danych;- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem i gromadzeniem danych przez Administratora.
 6. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody przez Pacjenta, administrator może przetwarzać jego dane w celu wykonywania marketingu bezpośredniego towarów i usług administratora danych, przy użyciu adresu e-mail oraz numeru telefonu Pacjenta. Niewyrażenie zgody nie pociąga za sobą niemożności korzystania z Serwisu, udzielona zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym www.zamalocukru.pl/regulamin w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie  i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Pacjent.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Pacjenci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług medycznych Strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.).
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2019 r.